Over de VGDCN

De VGDCN is opgericht in augustus 2001 en heeft op 4 november 2001 de eerste algemene informatiebijeenkomst gehouden.

Eind 2020 hadden we ca 870 leden onder de gepensioneerden en 85 sympathisanten onder de medewerkers van Chemours.
Eind 2018 waren ruim 1850 personen pensioengerechtigd. Eind 2019 zijn er geen gepensioneerden meer die hun pensioenuitkering krijgen van de Stichting. Dit vooruitlopend op de voorgenomen liquidatie van het Pensioenfonds.
Deze liquidatie van het Pensioenfonds heeft uiteindelijk in december 2020 zijn beslag gekregen..

Secretariaat VGDCN

Prickwaert 45
3363 BA Sliedrecht
Tel.: 0184 417709
E-mail : secretaris@vgdcn.nl

De doelstelling van de VGDCN luidt:

Het behartigen van de belangen van de leden en belangengroepen van de VGDCN en van alle potentiële inzake (inkomens)aanspraken
uit vroegere arbeid voor wie de Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland de pensioenregeling uitvoert en het voorlichten
van de deelnemers in dat Pensioenfonds over de kwaliteit van toekomstige aanspraken op pensioen.

Op een manier dat:
1. getracht het doel, zoals omschreven in de Statuten, te bereiken met de methoden, vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement van de VGDCN;
2. pensioenontwikkelingen, in gang gezet door de overheid en sociale partners (vakbonden en werkgevers met wie het Pensioenfonds een uitvoeringsovereenkomst heeft), tijdig bestudeerd worden en, indien zinvol voor haar leden en sympathisanten, door de VGDCN getracht wordt deze te beïnvloeden via alle tot haar beschikking staande wegen;
3. vooraf de instemming van pensioengerechtigden wordt verkregen in geval van voorgenomen wijzigingen van het pensioenreglement – de pensioengerechtigden betreffende;
4. de medezeggenschapsprocessen in het Pensioenfonds en haar Verantwoordingsorgaan voortdurend door de VGDCN gevoed worden;
5. voordeel behaald wordt uit het netwerken met overkoepelende organisaties van pensioengerechtigden, vakbonden en pensioenfondsen van gelijksoortige ondernemingen;
6. bevorderd wordt, dat vertegenwoordigers van onze vereniging de vereiste kennis en kunde bezitten om hun taken uit te voeren, en deze actueel houden;
7. voor de leden bemiddeld wordt in het vinden van oplossingen voor pensioenvraagstukken met een meer algemeen karakter.

Zodat:
Leden en belangengroepen van de VGDCN samen met de potentiële leden en deelnemers de inspanningen van de vereniging ervaren als een positieve bijdrage aan het behouden c.q. verbeteren van de condities waaronder ze met pensioen zijn gegaan of zullen gaan.